GREEN SOLUTION

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.greensolution.es és un domini d'Internet registrat per JARDINERIA ROSELL, SL. en endavant GREEN SOLUTION, amb NIF: 47164797-P, i domicili administratiu al c/ Pintor Vila Puig, 62 2-2 – 08192 Sant Quirtze del Vallès – Barcelona – Espanya.
La utilització per l'usuari dels serveis continguts al web de GREEN SOLUTION implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:
Condicions Generals d'ús de la web: www.greensolution.es:

1. CAPACITAT LEGAL:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts al web de GREEN SOLUTION, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i/o rebre informació sobre els Productes i Serveis oferts.

2. FINALITATS:

GREEN SOLUTION l'informa que les dades de caràcter personal el tractament de les quals es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les quals és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre productes i serveis relacionats amb GREEN SOLUTION, especialment els referits a:

 • Instal·lació de gespa artificial
 • Venda de cesped artificial
 • Manteniment de cesped artificial

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L' interessat haurà d' autoritzar la tramesa de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L' USUARI:

Que hagi contractat o que contracti els diferents Productes i Serveis que ofereix GREEN SOLUTION haurà de registrar-se com a client, als efectes de la qual declara que tota la informació subministrada a l' hora de registrar-se és veritable, completa i precisa:

 1. 3.1. L'usuari de www.greensolution.es garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, en endavant les dades, facilitats, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

 1. 3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les dades a tercers quan resulti necessària per a l'adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per GREEN SOLUTION i requerits pels usuaris.

 1. 3.3. L'usuari dona el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de GREEN SOLUTION i dels diferents Productes i Serveis comercialitzats o promocionats per GREEN SOLUTION

4. DRETS DE L' INTERESSAT:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GREEN SOLUTION estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s' escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GREEN SOLUTION deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l' exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran demanar la limitació del tractament, de manera que GREEN SOLUTION només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.
Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se'ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d' ús comú i lectura mecànica.

L' interessat podrà exercir qualsevol d' aquests drets mitjançant l' enviament d' un correu electrònic a l' adreça info@greensolution.es adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret al qual es refereixi. Així mateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l'adreça indicada anteriorment.
La resposta a les peticions que es realitzin es durà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d' un mes des de la recepció de la seva. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari., tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

5. GREEN SOLUTION:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018, les dades enviades per l'usuari a través de www.greensolution.es, seran tractats per GREEN SOLUTION de forma automatitzada i seran incorporats al Registre d'Activitats de Tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de GREEN SOLUTION:

 1. 5.1. Aquest Registre d' Activitats de Tractament el Responsable de la qual és la societat mercantil GREEN SOLUTION amb domicili administratiu al c/ Pintor Vila Puig, 62 2-2 – 08192 Sant Quirtze del Vallès – Barcelona – Espanya, e-mail: info@greensolution.es

 1. 5.2. Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d' accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, l' oposició i l' eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

 1. 5.3. De la mateixa manera, el consentiment de l' usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d' acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018.

 1. 5.4. Per a les finalitats contingudes en la present clàusula n'hi haurà prou amb contactar amb GREEN SOLUTION a través del correu electrònic info@greensolution.es, o bé, escrivint al seu domicili administratiu a la c/ Pintor Vila Puig, 62 2-2 – 08192 Sant Quirtze del Vallès – Barcelona – Espanya.

 1. 5.5. GREEN SOLUTION garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l' accés a les dades de persones no autoritzades.

 1. 5.6. Sens perjudici de l' anterior aquestes dades podran ser revelades a les autoritats públiques només en el supòsit que aquestes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. ÚS DE LA PÀGINA www.greensolution.es de GREEN SOLUTION:

 1. 6.1. La utilització de la pàgina www.greensolution.es i/o dels Productes i Serveis de GREEN SOLUTION, suposarà l' acceptació plena i la validesa, de totes i cada de les Condicions Generals contingudes en l' última versió de les Condicions Generals per la qual cosa l' usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.greensolution.es

 1. 6.2. GREEN SOLUTION podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes Condicions Generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d' operativitat, tècniques i d' ús dels serveis de www.greensolution.es

 1. 6.3. De la mateixa manera, els usuaris, per tal de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de GREEN SOLUTION, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic www.greensolution.es

 1. 6.4. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.greensolution.es i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera d' acord amb la llei, els bons costums i l' ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.greensolution.es o els Productes i Serveis oferts, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert en les presents Condicions Generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina www.greensolution.es o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixes, o per la resta dels usuaris, o per GREEN SOLUTION i/o que afectin o poguessin afectar la imatge de GREEN SOLUTION

 1. 6.5. Els usuaris de www.greensolution.es hauran d' observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, www.greensolution.es o, GREEN SOLUTION o el seu personal, degudament autoritzat, impartera.

 1. 6.6. L' usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l' exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

7. ELS SERVEIS DE GREEN SOLUTION:

No estan destinats a menors i no demana ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

8. MOTIUS D' EXCLUSIÓ:

GREEN SOLUTION es reserva el dret d' excloure, temporalment o definitivament a l' usuari en qualsevol dels següents supòsits:

 1. 8.1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d' Ús establerts en el present document.

 1. 8.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l' Ordre públic.

 1. 8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l'usuari amb GREEN SOLUTION L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de GREEN SOLUTION a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR:

 1. 9.1. Tota la informació continguda en www.greensolution.es, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, .JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

 1. 9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a GREEN SOLUTION o als seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del recollit en les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en www.greensolution.es, sense autorització prèvia de GREEN SOLUTION

 1. 9.3. L' usuari, haurà d' utilitzar els continguts i informacions recollits en www.greensolution.es de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s' elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de GREEN SOLUTION o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.greensolution.es sense autorització prèvia i per escrit de GREEN SOLUTION queda prohibit. L' autorització per a la reproducció es pot demanar a l' adreça de correu electrònic info@greensolution.es o que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.greensolution.es ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem a GREEN SOLUTION aquesta circumstància, remetent notificació a l' adreça de correu electrònic info@greensolution.es, i incloent-hi almenys, els següents extrems: a) nom, direcció, número de telèfon i adreça d' e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.greensolution.es d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.

 1. 9.5. Sens perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, GREEN SOLUTION es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

10. HIPERLINKS:

 1. 10.1. En el cas que www.greensolution.es refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, GREEN SOLUTION no s' obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa GREEN SOLUTION no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta/s pàgina/s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l' ordre públic, continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre GREEN SOLUTION i el propietari de la pàgina web en què aquest s'estableixi.

 1. 10.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.greensolution.es, hauran de garantir que l' hiperlink només permet l' accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.greensolution.es, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.greensolution.es Llevat d'aquells signes que formin part de l'hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d' establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a GREEN SOLUTION

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

 1. 11.1. GREEN SOLUTION no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

 1. 11.2. GREEN SOLUTION no s' obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l' absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines web, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

12. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

13. ERRORS TIPOGRÀFICS:

GREEN SOLUTION fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al web site de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d' aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de GREEN SOLUTION es procediria immediatament a la seva correcció. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres la decisió d' adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error GREEN SOLUTION li ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per la seva part.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció de l'usuari com a client de GREEN SOLUTION implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals. La contractació d' un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en GREEN SOLUTION implica l' acceptació explícita de les Condicions Generals.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o a qualsevol altre que, si s' escau, pogués correspondre'ls), competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d' altres entitats, marqui la casella corresponent al formulari.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un “clic” al botó d' enviar, la realització d' aquest implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a l' esmentat formulari..

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que en una sol·licitud s'incloguessin dades per persones no titulars d'aquests l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.